Programska shema

 

Storitve IP televizije zagotavlja podjetje T-2

 

SLOVENSKI NACIONALNI, KOMERCIALNI IN REGIONALNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
SLO 1yes yes yes yes
SLO 2yes yes yes yes
SLO 3yes yes yes yes
POP TVyes yes yes yes
KANAL Ayes yes yes yes
Planet TVyes yes yes yes
Planet TV 2yes yes yes yes
TV 3yes yes yes yes
Sponka Gold TVyes yes yes yes
TOP TVyes yes yes yes
TV 8yes yes yes yes
Pink SIyes yes yes yes
VTV Studio Velenjeyes yes yes yes
Vaš kanalyes yes yes yes
TV ASyes yes yes yes
Net TVyes yes yes yes
TV Koperyes yes yes yes
Gea TVyes yes yes yes
TV Mariboryes yes yes yes
TV Komendayes yes yes yes
RTS Mariboryes yes yes yes
TV IDEAyes yes yes yes
GOtvyes yes yes yes
TV Exodusyes yes yes yes
BK TVyes yes yes yes
Nova 24 TVyes yes yes yes
TV Nakupi
Koroška TVyes yes yes yes


ŠPORTNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Šport TV 1noyes yes yes
Šport TV 2nonoyes yes
Šport TV 3nonoyes yes
Sport Klub 1noyes yes yes
Sport Klub 2noyes yes yes
Sport Klub 3nonoyes yes
Sport Klub 4nonoyes yes
Sport Klub 5nononoyes
Sport Klub 6nononoyes
Eurosportnoyes yes yes
Eurosport 2 - Bundesliganoyes yes yes
Sport 1nonoyes yes
Extreme sports channelnononoyes
SK Golfnononoyes
Fight Channelnononoyes


OTROŠKI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Minimaxnoyes yes yes
Cartoon Networknoyes yes yes
Disney Channelnoyes yes yes
OTOyesyes yes yes
Disney XDnonoyes yes
Baby TVnonoyes yes
Disney Juniornononoyes
Smile of a Childnonoyes yes
Nickelodeonnonoyes yes
Nick JRnononoyes
Pikaboonononoyes
Vavoomnononoyes
JimJamnonoyes yes


INFORMATIVNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
CNN noyes yes yes
Sky newsnonoyes yes
RTnoyes yes yes
Weltnoyes yes yes
France 24 Frenchnonoyes yes
N1 BIHnoyes yes yes
N1 Hrvaškanoyes yes yes
N1 Srbijanoyes yes yes
France 24 Englishnoyes yes yes
TVEnonoyes yes
EBSnonoyes yes
NHK Worldnonoyes yes
CGTNnonoyes yes


TUJI NACIONALNI IN KOMERCIALNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Hayatnoyes yes yes
RTK Kosovonoyes yes yes
RTCGnoyes yes yes
HRT 1noyes yes yes
HRT 2noyes yes yes
BN TVnoyes yes yes
ZDFnoyes yes yes
OBNnoyes yes yes
RTSnoyes yes yes
ORF 1noyes yes yes
ORF 2noyes yes yes
RAI1noyes yes yes
RAI2noyes yes yes
RAI3nonoyes yes
Duna Worldnonoyes yes
EWTN Europenonoyes yes
FR2nonoyes yes
UA TVnonoyes yes


HD TV PROGRAMI (trenutno na voljo na optičnem omrežju)

ProgramSMLXL
SLO 1 HDyes yes yes yes
SLO 2 HDyes yes yes yes
Planet TV HDyes yes yes yes
Planet TV 2 HDyes yes yes yes
Planet Plus HDyes yes yes yes
POP TV HDnononoyes
Kanal A HDnononoyes
KINO HDnononoyes
BRIO HDnononoyes
OTO HDnononoyes
ZDF HDnoyes yes yes
Servus HDyes yes yes yes
TOP TV HDyes yes yes yes
FOX HDnononoyes
Travel Channel HDnononoyes
National Geographic HDnononoyes
National Geographic Wild HDnononoyes
Animal HDnononoyes
Discovery HDnononoyes
Discovery Science HDnononoyes
ID Xtra HDnononoyes
History Channel HDnononoyes
Planet Earth HDnononoyes
Fox Crime HDnononoyes
Fox Movies HDnononoyes
Fox Life HDnononoyes
Nickelodeon HDnononoyes
24Kitchen Adria HDnononoyes
Eurosport HDnononoyes
Eurosport 2 HDnononoyes
Trace Sports HDnononoyes
Sexation TV HDnononoyes
Dr. Fit HDnononoyes
Nova 24 TV HDyes yes yes yes
TV 8 HDyes yes yes yes
Woman HDnononoyes
Exodus HDyes yes yes yes
Fashion TV HDnononoyes
IDJ TV HDnononoyes
Ljubljana TV HDyes yes yes yes
DTX HDnononoyes
Travelxp HDnononoyes
Sundance HDnononoyes
AMC HDnononoyes
Mezzo Live HDnononoyes
Arena HDyes yes yes yes
Šport TV 1 HDnononoyes
Šport TV 2 HDnononoyes
Šport TV 3 HDnononoyes
Cinestar TV Fantasy HDnononoyes
Cinestar TV Comedy & Family HDnononoyes
Sci-Fi HDnononoyes
History channel 2nononoyes

DOKUMENTARNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Discovery Channelnoyes yes yes
Discovery Sciencenonoyes yes
Investigation Discoverynonoyes yes
National Geographicnoyes yes yes
National Geographic Wildnononoyes
ID Xtranononoyes
Animal Planetnoyes yes yes
Lov in ribolovnoyes yes yes
Travel Channelnoyes yes yes
History Channelnoyes yes yes
Da Vinci Learningnonoyes yes
CBS Realitynoyes yes yes
Crime & Investigation Channelnonoyes yes
Dtxnonoyes yes
TLCnonoyes yes
Viasat Historynonoyes yes
Viasat Naturenonoyes yes
Viasat Explorernonoyes yes
Planet Earthnononoyes
RT Docnonoyes yes
Travelxpnoyes yes yes


FILMSKI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
KINOyesyes yes yes
TV 1000noyes yes yes
AMCnoyes yes yes
CineStar TVnoyes yes yes
CineStar TV Action & Thrillernoyes yes yes
Divanoyes yes yes
Foxnoyes yes yes
Fox Crimenonoyes yes
Fox Lifenoyes yes yes
Fox Moviesnononoyes
Klasik TVnonoyes yes
Planet Plusyesyes yes yes
Epic Dramanonoyes yes


GLASBENI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
TV Veseljakyes yes yes yes
Pink Musicnonoyes yes
MTVnoyes yes yes
MTV Hitsnonoyes yes
MTV Dancenonoyes yes
MTV Rocksnonoyes yes
TV Petelinyes yes yes yes
VH1nonoyes yes
VH1 Classicnonoyes yes
TV Golicayes yes yes yes
DM SATnoyes yes yes
Čarli TVyes yes yes yes
Grand TVnoyes yes yes
Grand 2 TVnoyes yes yes
BN Musicnonoyes yes
Balkanika Music TVnonoyes yes
Mezzononoyes yes
Trace Urbannonoyes yes
CMCnoyes yes yes


ZABAVNI TV PROGRAMI LIFESTYLE

ProgramSMLXL
Hayatnoyes yes yes
RTK Kosovonoyes yes yes
RTCGnoyes yes yes
HRT 1noyes yes yes
HRT 2noyes yes yes
BN TVnoyes yes yes
ZDFnoyes yes yes
OBNnoyes yes yes
RTSnoyes yes yes
ORF 1noyes yes yes
ORF 2noyes yes yes
RAI1noyes yes yes
RAI2noyes yes yes
RAI3nonoyes yes
Duna Worldnonoyes yes
EWTN Europenonoyes yes
FR2nonoyes yes
UA TVnonoyes yes


SLOVENSKI LOKALNI TV PROGRAMI

ProgramSMLXL
Zdrava TVyes yes yes yes
INFO TVyes yes yes yes
Teve Nakupiyes yes yes yes
TV Celjeyes yes yes yes
vŽivo.siyes yes yes yes
SIP TVyes yes yes yes
Radio KAOSyes yes yes yes
R Kanal+yes yes yes yes
ATM TV Kranjska Gorayes yes yes yes
Arena TVyes yes yes yes
S-TV Skledaryes yes yes yes
TV Galejayes yes yes yes
Pe TVyes yes yes yes
TV ORONyes yes yes yes
HIT TVyes yes yes yes
Studio 12yes yes yes yes
TV SGyes yes yes yes
TV 8yes yes yes yes
Vitalyes yes yes yes